FÂSİD


Results for "FÂSİD"

Islamic Glossary

FÂSİD

(Islamic Glossary) :
Bozan, bozuk.1. Bir ibâdetin, bâtıl olması, geçersiz olması. Bâtıl.Namaz kılarken göğüs özürsüz olarak kıbleden çevrilirse, namaz hemen fâsid olur. (Halebî)Namazda konuşmak ve boğazından özürsüz öksürük gibi ses çıkarmak namazın fâsidolmasına sebeb olur. (Halebî)Oruçlu iken ve namaz kılarken boğaza yağmur, kar kaçsa, oruç da namaz da fâsid olur.(Tahtâvî)2. Aslı İslâmiyet'e uygun olup, sıfatı uygun olmayan muâmele, akid.Veresiye yapılan satışta ödeme târihi belirtilmezse, fâsid olur. (Kâşânî)
Islamic Glossary

Fâsid Akd

(Islamic Glossary) :
Aslı İslâmiyet'e uygun olduğu hâlde, sıfatı uygun olmayan her çeşit sözleşme.
Islamic Glossary

Fâsid Bey'

(Islamic Glossary) :
Aslı İslâmiyet'e uygun olup sıfatı uygun olmayan satış. (Bkz. Bey')Fâsid bey aslında sahihdir, câizdir. Çünkü mütekavvim (kullanılması mübah vekullanılabilir) olan malın satışıdır. Fakat sıfatı dîne uygun olmayıp sahih (geçerli) değildir.Semen (bedel) mütekavvim olmayınca veya mebîin (satılan malın) veya semenin m iktarı veyaevsafı yahut veresiye satışta semenin verileceği zaman belli olmayınca bu satış fâsid olur. (İbn-iÂbidîn)
Islamic Glossary

Fâsid İcâre

(Islamic Glossary) :
Aslı İslâmiyet'e uyduğu hâlde, sıfatı uygun olmayan icâre (kirâya verme).Bir mal dînen ve aklen nerede kullanılabilirse, o maksadla kullanmak için kirâya verilir.Kumaşı, ev ve mutfak eşyâsını, süs, gösteriş olarak bulundurmak için; evi, oturmayıp, köleyi,altını, gümüşü ve otomobili kullanmayıp, başkasına gösteriş yapmak için kirâ ile almak fâsidicâre olur. (Ali Haydar Efendi)Koyun otlatmak için tarlayı, yünü için hayvanı kirâya vermek câiz değildir, fâsid icâredir.(İbn-i Âbidîn)
Islamic Glossary

Fâsid Kan

(Islamic Glossary) :
Üç günden yâni yetmiş iki saatten -beş dakika bile az olsa- gelen kan, yeni başlayan (baliğa,ergen) olan için on günden çok sürüp, onuncu günden sonra gelen kan, yeni olmayanlarda(kadınlarda) âdetten çok olup on günü de aştığında âdetten sonraki gü nlerde gelen kan, hâmileve âyise (ihtiyar) kadınlardan ve dokuz yaşından küçük kızlardan gelen kan. İstihâza kanı.(Bkz. İstihâza)