KÜFR (Küfür)


Results for "KÜFR (Küfür)"

Islamic Glossary

KÜFR (Küfür)

(Islamic Glossary) :
Örtmek; hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek. Dinde bilinmesi ve inanılması zarûrîolan şeyleri ve ahkâm-ı şer'iyyeden (dînî hükümlerden) tevâtüren (kesin olarak) bildirilenleriinkâr etmek ve dinden olduğu herkesçe bilinen bir şeyi kabûl etmeme k.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Muhakkak ki, küfre varanları, azâb ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir.Onlar îmân etmezler. (Bekara sûresi: 6)(Fir'avn ve kavmi) küfür üzere ısrâr edip, âyetlerimizi yalanladıkları ve onlara kulakasmayıp gâfil bulundukları için biz de kendilerinden intikam almak diledik ve hepsinidenizde boğduk. (A'râf sûresi: 136)Küfürden başka hiçbir günâh, hasenâtın sevâblarının hepsini yok etmez. Günâh olduğunainanmayıp İslâmiyet'e ehemmiyet vermeyerek haram işlemek ve küfre, dinden çıkmağa sebebolan işleri yapmak, sevâbların hepsini yok eder. (Muhammed Hâdimî)Küfr, nefs-i emmârenin hevâ ve heveslerinden (arzu ve isteklerinden) doğar. Küfürdenteberrî (uzak durmak) İslâm'ın şartıdır. (İmâm-ı Rabbânî)Bir müslümanın bir sözünden veya bir işinden yüz şey anlaşılsa, bunlardan doksan dokuzuküfre sebeb olsa ve biri müslüman olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, onu küfürdenkurtarmak lâzımdır. (İmâm-ı Birgivî)