KEVSER


Results for "KEVSER"

Islamic Glossary

Havz-ı Kevser

(Islamic Glossary) :
Kıyâmet günü mahşerde veyâ Cennet'te Peygamber efendimize tahsîs edilmiş olan ve birkere içenin bir daha susamayacağı havuz. (Bkz. Kevser Havuzu)
Islamic Glossary

KEVSER

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlânın Kevser sûresinde Peygamber efendimize verdiğini bildirdiği büyük ihsân.Âhirette Cennet'te Peygamber efendimize âit meşhûr nehir veyâ kıyâmet (hesâb) günüCehennem üzerindeki Sırat köprüsü geçilmeden önce Peygamber efendimizin ve ümme tininbaşına geldikleri meşhûr havuz.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:(Yâ Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem!) Biz sana kevseri verdik. (Kevser sûresi: 1)İslâm âlimleri kevserden murâdın ne olduğu, ne kastedildiği hakkında şunlarıbildirmektedirler: 1. İçinde bütün lezzetlerin bulunduğu ve Cennet nehirlerinin en üstünü olannehir. Peygamber efendimiz hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdular: "Kevser, Cennet'te birnehirdir. İki kenarı altından, mecrâsı (aktığı yer) inci ve yâkuttan, toprağı miskten hoş,suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. 2. Kıyâmet günü Sırat köprüsünden geçtikten sonraPeygamber efendimizin ve ümmetinin yanına gelecekleri havz. Hadîs-i şerîfte buyruldu ki:"Benim havzım bir aylık mesâfedir. Suyu, sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoş,bardakları gökteki yıldızlar kadardır. Ondan içen bir daha hiç susamaz. 3. Dünyâ ve âhireteâit pekçok hayır, iyilik. 4. Kur'ân-ı kerîm. 5. İslâmiyet. 6. Sevgili Peygamberimizin Eshâbının(arkadaşlarının), ümmetinin (O'na inananların), tâbi olanların, uyanların çok olması. 7.Mübârek zürriyetinin (neslinin) yâni evlâdlarının çokluğu ve insanlara faydalı olması.İslâm âlimleri Kevser hakkında daha başka mânâlar da bildirmişlerdir. Bunların hepsiPeygamber efendimizde (sallallahü aleyhi ve sellem) mevcuttur. (Sâvî)
Islamic Glossary

Kevser Sûresi

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin yüz sekizinci sûresi.Kevser sûresi Mekke'de nâzil oldu (indi). Üç âyet-i kerîmedir. Peygamber efendimize ihsânbuyrulan Kevser'i bildirdiği için sûreye, bu isim verilmiştir. Erkek çocukları yaşamadığındanPeygamber efendimize Mekke müşrikleri nesli kesik mânâsında "ebter " demişler, bununüzerine, Allahü teâlâ Kevser sûresiyle onlara cevap vermiştir. (Sâvî, Taberî, Râzî)Allahü teâlâ Kevser sûresinde meâlen buyuruyor ki:(Habîbim!) hakîkat, biz sana Kevser'i verdik. O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurbankes. Doğrusu sana buğzeden kimse, zürriyetten (nesilden) ve her hayırdan kesilmiştir.(Âyet: 1-3)Kim Kevser sûresini okursa, cenâb-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir. (Hadîs-işerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)Bir kimse yatacağı vakit Kevser sûresini okursa ve sonra "Yâ Rabbî! Beni sabah namazınavaktiyle uyandır" derse, Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır. (Kutbüddînİznikî)