MÜNKER


Results for "MÜNKER"

Islamic Glossary

MÜNKER

(Islamic Glossary) :
Yapılması uygun olmayan, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerle ve müctehidlerin (dinde sözsâhibi âlimlerin) söz birliği ile yasak edilen şey; günah. (Bkz. Haram)Şüphesiz insanlar münkeri görüp de men etmedikleri zaman, onların hepsine Allahüteâlânın cezâ vermesi çabuklaşır. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i İbn-i Mâce)Münker iki kısımdır. Birinci kısım münkerler meydanda olup, âlim olan ve olmayan bunlarıbilir. Zinâ, alkollü içkilerin içilmesi, hırsızlık, yankesicilik, fâiz alıp vermek, başkasının malınıgasb etmek gibi şeylerin haram olduğu birinci kısım münkerdir. İkinci kısmı yalnız âlimler bilir.Bunlar daha ziyâde îmânda, îtikâtta olan bozukluklardır. (Abdülkâdir Geylânî)Münkeri (haramı) işleyeni görüp de gücü yettiği hâlde tatlı dil ile nehy (yasak) etmemekîmânın gitmesine sebeb olur. (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)
Islamic Glossary

Münker ve Nekir

(Islamic Glossary) :
Kabirde suâl soran melekler.Münker ve nekir melekleri, suâl ve cevâbdan sonra meyyite (ölüye) "Cehennem'dekiyerine bak, Allahü teâlâ değiştirerek, sana Cennet'teki yeri ihsân eyledi" derler. Bakarikisini birlikte görür. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)Münker ve Nekir ismindeki iki melek kabirde suâl soracaktır.Bu suâle cevap vermek birderttir. (İmâm-ı Rabbânî)Kabirde Münker ve Nekir meleklerine cevâb olarak şunları hazırlamalıdır:Rabbim Allahüteâlâ, peygamberim Muhammed aleyhisselâm, dînim dîn-i İslâm, kitabım Kur'ân-ı kerîm,kıblem Kâbe-i şerîf, îtikâdda mezhebim Ehl-i sünnet ve cemâat, amelde mezhebim İmâm-ıa'zam Ebû Hanîfe'nin mezhebidir. (Muhammed Demir Hâfız)Münker ve nekir kabre geleler,Namazı doğru kıldın mı diyeler,Hemen kurtuldun mu sandın ölünce,Senin için azab hazır diyeler.(Seâdet-i Ebediyye)
Islamic Glossary

Nehy-i Anil Münker

(Islamic Glossary) :
Günahlardan ve kötülüklerden sakındırmak, alıkoymak.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Erkek ve kadın bütün mü'minler, birbirlerinin yardımcılarıdır: Emr-i mâruf nehy-ianil münker yaparlar, namazı gereği üzre kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resûlüneitâat ederler. İşte bunları muhakkak sûrette Allah rahmetiyle bağışlayacaktır... (Tevbesûresi: 71)Aç kimseleri doyur, susuz olana su ver, emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yap; bunagücün yetmezse hayırlı, güzel olmayan sözlerden dilini koru!" (Hadîs-i şerîf-Et-Tergîbvet-Terhîb)Mü'min kardeşine nehy-i anil münker yapan kimse; yumuşak, tatlı ve güzel bir ifâde ileanlatarak söylemeli, sert, ağır sözlerde bulunmamalıdır. (Abdülkâdir-i Geylânî)