MEVLİD


Results for "MEVLİD"

Islamic Glossary

MEVLİD

(Islamic Glossary) :
Dünyâya gelme; doğum yeri ve zamânı. Peygamber efendimizin dünyâya gelişini, mi'râcınıve mübârek hayâtını anlatan eser.Mevlid okumak, Resûlullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem dünyâya gelişini, mi'râcını vehayâtını anlatmak; O'nu hatırlamak, O'nu övmektir. (İbn-i Hacer-i Heytemî)Resûlullah efendimizin mevlidine dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan,Cennet'te bana arkadaş olur. (Hazret-i Ebû Bekr)Resûlullah efendimizin mevlidine kıymet veren, İslâma kıymet vermiştir. (Hazret-i Ömer)Resûlullah efendimizin mevlidine kıymet verip mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olandünyâdan îmânla gitmesi umulur. (Hazret-i Ali)Mevlid okunan yerden belâlar sıkıntılar gider. (Mevlânâ Celâleddîn Rûmî)Hâfızlar, Kur'ân-ı kerîm ve mevlid okumakla geçinmemeli, bunları para düşünmeden Allahrızâsı için okumalıdır. (Muhammed Hâdimî)Süleymân Çelebi'nin Mevlid'inden bir beyt şöyledir:Âmine Hâtun Muhammed Ânesi,Ol sadeften doğdu ol dür dânesi
Islamic Glossary

Mevlid Gecesi

(Islamic Glossary) :
Peygamberimiz Muhammed Mustafâ sallallahü aleyhi ve sellemin doğduğu Rebî'ul-evvelayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki gece.Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) mevlîd gecelerinde Eshâbına ziyâfet verir, dünyâyıteşrif ettiği ve çocukluğu zamânında olan şeyleri anlatırdı. Müslümanlar bu geceye çok önemvermiştir. Bu geceyi bütün mahlûklar, melekler, cinler, hayvanlar ve cansız maddeler,birbirlerine müjdelemekte, Peygamber efendimiz dünyâya geldi diye sevinmektedirler. (İbn-iHacer-i Heytemî)Mevlîd günü ve gecesinin şerefi, kıymeti çoktur. Resûlullah'ın varlığı, vefâtından sonra O'natâbi olanlar için, kurtuluş vesîlesidir. O'nun doğumu için sevinmek Cehennem azâbınınazalmasına sebeb olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasınasebeb olur. Mevlid gününün fazîleti, Cumâ günü gibidir. Cumâ günü, Cehennem azâbınındurdurulduğu, hadîs-i şerîfte bildirildi. Bunun gibi, mevlîd gününde de azâb yapılmaz. Mevlidgeceleri, sevindiğini göstermeli, çok sadaka, hediye vermeli, dâvet olunan ziyâfetleregitmelidir. (İmâm-ı Celâlüddîn Abdurrahmân bin Abdil-Melîk Kettânî)Mevlid gecesinde sadaka vermek, müslümanları toplayıp câiz olan şeyleri yedirmek ve câizolan şeyleri okutup dinlemek, sâlih kimseleri giydirmek bu geceye hürmet etmek olur. BunlarıAllah rızâsı için yapmak câizdir ve çok sevâb olur. Bunları yalnız f akirler için yapmak şartdeğildir. Ancak muhtaç olanları sevindirmek daha sevâb olur. (İbn-i Battâl)Mevlid gecesi Kadr gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece Peygamber efendimizdoğduğu için sevinenler affolur. (Muhammed Rebhâmî)Her sene mevlid gecesinde müslümanlar sadaka veriyorlar, seviniyorlar, hayr ve hasenâtyapıyorlar. Toplanıp Mevlid kasîdesi okutup dinliyorlar. (Şemseddîn Sehâvî)