VEKÎL (El-Vekîl)


Results for "VEKÎL (El-Vekîl)"

Islamic Glossary

VEKÎL (El-Vekîl)

(Islamic Glossary) :
1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâtın dünyâda ve âhiretteişlerini hakkıyla yerine getiren, rızkları veren, tevekkül etmeye (kendisine güvenilmeye) lâyıkolan.Bir kısım kimseler mü'minlere; "Düşmanlarınız size karşı toplandılar, aman onlardansakının" dediklerinde, bu, onların îmânlarını bir kat daha artırmış ve "Allah bize yeter. One güzel vekîldir" demişlerdir. (Âl-i İmrân sûresi: 173)Allah her şeyin yaratanıdır. O, her şeye vekîldir. (Zümer sûresi: 62)Bir şeyden korkan el-Vekîl ism-i şerîfini söylerse, emniyet bulur.Kendisine hayır ve rızkkapıları açılır. (Yûsuf Nebhânî)2. Bir kimsenin, bir işi yapmak için kendi yerine koyduğu, işini havâle ettiği kimse.Vekil asıl gibidir. (Atasözü)Yemeğe çağrılan kimseye, malımdan istediğin kadar ye ve al ve dilediğine ver, hepsi helâlolsun denilse yedikleri helâl olur. Aldıkları, başkasına verdikleri helâl olmaz. Çünkü, miktârıbilinmeyen ta'âmın yemesini helâl etmek câizdir. Fakat miktârı b ilinmeyen malı almak için vekîletmek ve meçhûl, belli olmayan ve ayrı olarak teslimi mümkün olan malı ayırmadan hediyyeetmek sahîh (muteber) değildir. (Muhammed Berdûsî-zâde)Vekil edenin, işi yapabilecek kimse olması, vekîlin de âkıl (akıllı) olması şarttır. Bâliğ(ergenlik çağına ulaşmış) olması şart değildir. (Ali Haydar Efendi)Alış-verişe, borç vermeye veya ödemeye vekîl olan kimsenin teslim aldığı mallar kendindeemânet olur. (Ali Haydar Efendi)Vekîl, sâhibinden ayrıca izin almadıkça veya istediğini yap diyerek umûmî vekil edilmedikçebaşkasını kendine vekîl, yapamaz. Yalnız zekât vermek için olan vekîl, izinsiz olarak başkasınıvekil yapabilirler. (Ali Haydar Efendi)Her şeye vekîlimsin denilen umûmî vekil, talak, hediye, sadaka ve vakftan başka her şeyi,sâhibi adına yapabilir. (Ali Haydar Efendi)Vekîlin vekil olmayı kabûl etmesi şart değildir. Red etmezse, kabûl ettiği anlaşılır.(Fetâvâ-yı Hindiyye)Kurbanını hayır cemiyetine hediye etmek isteyen bir kimse, kurbanını veya parasını götürüpbu işle vazîfeli me'mura teslim ederken; "Allah rızâsı için bayram veya nezir (adak) kurbanımıkesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekîl ettim"demelidir. Vekil de kurban kesilirken sâhiblerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder.(Fetâvây-ı Hindiyye)