İMSAL


Results for "İMSAL"

Ottoman - Turkish Dictionary

İMSAL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Boşuboşuna sarfetme, lüzumsuz yere harcama. Har vurup harman savurma.