ZİYAN


Results for "ZİYAN"

Ottoman - Turkish Dictionary

ZİYAN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Zarar, ziyan, kayıp, hasar.
Ottoman - Turkish Dictionary

ZİYANİSAR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Ziya-nisâr) f. Işık saçan, ışık serpen.
Ottoman - Turkish Dictionary

ZİYANKÂR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Zarar veren, ziyancı. Zarar ve ziyan edici.