phenomenology


Results for "phenomenology"

Medicine and Hematology Glossary

phenomenology

(Medicine and Hematology Glossary) :
fenomenoloji
English - Turkish Dictionary

phenomenology

(English - Turkish Dictionary) :
i., fels. olaybilim, fenomenoloji.