İSLÂMİYET [İng. İslamic Religion]:


Results for "İSLÂMİYET [İng. İslamic Religion]:"

Sociological Dictionary

İSLÂMİYET [İng. İslamic Religion]:

(Sociological Dictionary) :
Dinler üç kısma ayrılır: Hak dinleri, asılları değişmiş bozulmuş dinler ve batıl dinler. İslâm dini,hak dinlerinin en sonuncusu ve en olgunudur. Bir millete ve belirli bir zamana ait değildir. Müslüman olan ve olmayan herkese ve bütün zamanlara mesajı olan dindir. Hak dini olarak İslamiyet ilâhî ve semavî dinlerdendir."İslâm" kavramı, "teslim olmak", "boyun eğmek", "itaat etmek" anlamlarını taşır. Dinî açıdan ise, Yüce Allah'a ve O'nun peygamberi Hz. Muhammed iman ve itaat etmek, Kuran'ın hükümlerini kabul etmek, sünnete uymak, hadislere bağlı kalmaktır.İslâmda imam esastır. İmanın şartları; Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduğuna inanmaktır.İslâmın şartları ise, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.İslâm tevazûu hoşgörü, temizlik, mantık tevhid ve dayanışma dinidir.İslâm, doğştan elde edilen statüye değil, geyret sonu kazanılan statüyü esas alır. Üstünlük takvadadır. (yapılan iş görülen hizmet) İslâm, ırkcılığı ve tembelliği reddeder, millet ve milliyetçiliği kabul eder. Fark şuuru ile cem şuurunu (bütünlük) dengeler. İslâm, hem dünyevi hem ve hem de uhrevî esasları kapsar, iyiliği ve kötülüklerden sakınmayı emreder. Cinsiyetler arasında ayırım yapmaz. İncilde olduğu gibi İslâmda zorlama yoktur.İslâmiyetin yayılmasında, Türkler büyük hizmetler vermiştir. IX. Asırda Karahanlılar döneminde İslâmla müşerref olan Türkler, bilhassa Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde İslâmın yayılmasını sağlamışlardır.