ŞEYH BEDRETTİN (1359-1420):


Results for "ŞEYH BEDRETTİN (1359-1420):"

Sociological Dictionary

ŞEYH BEDRETTİN (1359-1420):

(Sociological Dictionary) :
Edirne'ye bağlı Sımavna ilçesinde doğdu. Doğum yeri dolayısıyla kendisine Sımavna'lı Bedderttin ismi de verilmiştir. İlk bilgileri kadı olan babasından almıştır. Fıkıh, hadis, kelâm, tefsir gibi islâmî bilimlerde tahsil görmüştür. Bir ara tahsil için Mısır'a da gitmiştir. Fetret Devrinde Musa Çelebi ile kardeşi Mehmet Çelebi arasındaki savşata musa Çelebi'nin yayında yeralan Şeyh Bedrettin, Musa Çelebi'nin yenilmesi üzerine İznik'e sürülmüştür. Kendisine Şeyh ünvanını kazandıran en önemli eseri Vâridat'tır. Bu eserde tasavvuf konularını ele almakta ve yorumlamaktadır. Bu tasavvuf konularını ele alamkta ve yorumlamaktadır. Bunun yanısıra hukukla ilgili, fıkıh'la ilgili eserleri bulunmaktadır. İslâm düşüncesini yeni bir yoruma götürürük dayanışmacılıkta uzlaştırmaya çalışmış, mülkiyette ortaklığı savunmuştur.Sosyoloji ile ilgili görüşleri daha çok tasavvufla ilgili eserlerinde yer almaktadır. Yakîn meselesi üzerinde durmaktadır. Tasavvufta bilinen üçlü tasnife göre bunu şu şekilde ayırmaktadır: -Bilgi ile elde edilen yâkîn (ilm-el yakîn) -Müşahade ile elde edilen yakî (Ayn-el yakîn) -Hak ile elde edilen yakîn (Hak-k-el yakîn) -Hak ile elde edilen yakîn (Hak-k-el yakîn)Âlemin kıdemi meselesinde Bedrettin, ailesi hak ve Tanrı zuhuru olarak görür, kadimlik sadece zaman itibarı iledir ve varlığını allah'a borçludur. Âlem yaradanın zatından ayrı değildir. Vahdet-i Vücud meselesinde irade ve insan meselesinde şeyh Bedrettin sosyal gerçeğe tasavvufî bir anlam yüklemektedir. (Fındıkoğlu, Z. F., 1965, Basalı, M. T., 1914, Gölpınarlı, A., ve Sungur Bey, İ, 1966, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi C.2, 1983)