LE PLAY, Frederich [1806-1882]:


Results for "LE PLAY, Frederich [1806-1882]:"

Sociological Dictionary

LE PLAY, Frederich [1806-1882]:

(Sociological Dictionary) :
Fransız sosyoloğu F. le Play, anket ve monografi gibi araştırma metodlarını ilk kez kullanmıştır. (Bkz. Anket ve Monografi Metodu)Aileyi toplumu meydana getiren en küçük birim olarak kabul etmiştir. O'na göre fizikçi için atom, biyolog için hüçre ne ise; sosyolog için de aile aynı öneme sahiptir. F.Le Play ailenin coğrafî faktörlerin etkisi altında kaldığını belirterek, üçtip aile tasnifî yapmıştır: 1- Ataerkil (pederşahî) aile; bir büyük atanın idaresi altında toplanan bir çok aileden meydana gelir. Baba akrabalığına dayanır. 2- Kök aile; kuşak aile diye de adlandırılır. miras çocuklardan yalnız birine gemesiyle ortaya çıkarak,baba ile evlâdın ailelerini birleştiren aile tipidir. 3- kararsız aile; ana-baba ve evlenmemiş çocuklardan meydana gelir. Mirasdan ailenin bütün fertleri eşit olarak yararlanır. (Bkz. Aile, Çekirdek aile)F. Le Play, aileyi örf ve âdetlerin kaynağı olarak görmüştür. O'na göre; sağlam aile sağlam toplumu meydana getirir.Tek faktöre dayanan medod anlayışının temsilcilerinden olan le Play, ünlü türk sosyologu Z. F. Fındıkoğlu üzerinde de etkili olmuştur. (Kurtkan, A. 1978, Tütengil, C. O., 1975)F. Le Play, sosyal karışıklıkların sebebini asırlar boyu elde edilen tecrübelerin sonunda kazanılan geleneklerin terkedilmesi olarak görür. Fransa örneğinden hareket eden F. Le Play, bu karışıklıkların sebebini üç hususla izah etmektedir:a) Aile müessesesinin sağlam temellere sahip olamsı,b) Gayrimenkullerin aşırı derecede parçalara bölünmesi,c) Sanayide sosyalbarışın yıkılması. (Genel Ekonomi ansiklopedisi, C. 2, 1988)