RYE SINIFLAMASI


Results for "RYE SINIFLAMASI"

Medicine and Hematology Glossary

RYE SINIFLAMASI

(Medicine and Hematology Glossary) :
Hodgkın hastalığının histolojik tiplerine göre yapılmış bir sınıflamadır. 1965 yılından bu yana kullanılmaktadır. Hodgkin hastalığı lenfosit zengin, lenfosit fakir, karışık hücreli ve nodüler sklerozan olmak üzere dört gruba ayrılır. Histolojik sınıflama uzun yıllar Hodgkin hastalığının prognozu için en değerli faktör olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde uygun tedavi alan hastalarda bağımsız bir prognoz ölçütü olmaktan çıkmıştır. Lenfosit zengin tip. Olguların %5'ini oluşturur. Lenf bezi normal görünüşlü küçük lenfositlerle homojen olarak kaplıdır. Diğer histolojik tiplere göre daha iyi prognozludur. 5 yıl sağkalım %90'dır. Erkeklerde daha sıktır. B semptomları seyrek görülür. Histolojik görünüm nodüler ve diffüz olarak ikiye ayrılır. Bu iki tipin klinik davranışları arasında farklılıklar vardır. Nodüler olanlarda relaps daha sıktır, uzun süren remisyon dönemleri sonrasında relaps olabilir. Diffüz olanlarda relaps seyrektir fakat olduğu zaman daha aggressif seyreder. Karışık hücreli tip. Hodgkin hastalığının %30'u bu tipdedir. Lenf bezinde normal nötrofil, eozinofil, plazma hücreleri, histiyositler, lenfosit ve fibroblastların oluşturduğu pleomorfik bir görünüm vardır. Değişik derecelerde fibrozis bulunabilir, ancak kollagen yoktur. Sistemik semptomlar sıktır. Hastalar ilk kez başvurduklarında genellikle ileri evrede saptanırlar. 5 yıl sağkalım %50-60'dır. Lenfosit yoksun tip. %5'den daha az sıklıkta görülür. Erkeklerde ve ileri yaşlarda sıktır. Hastalar başvurduklarında genellikle evre III ya da IV'dürler. Kötü prognozludur. 5 yıl sağkalım %50'den azdır. Kendi içinde diffüz fibrozis ve retiküler tip olarak iki alt gruba ayrılır. Retiküler tipin yüksek dereceli non-Hodgkin lenfomalardan ayırımı zordur. Bu olguların bir kısmında gerçek tanının yüksek dereceli non-Hodgkin lenfoma oldukları saptanmıştır. Kemik iliği tutulumu sık görülür. Nodüler sklerozis (NS) tipi. En sık görülen tipdir (%40-60). Genç erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. Lenf bezinde bantlar oluşturan kollagen doku saptanır. Kollagen bantlar lenf dokusunun parankimini tamamen ortadan kaldıracak kadar yoğun olabilir. Prognoz iyidir. NS tipin çeşitli histolojik alt grupları tarif edilmiştir. Bunlardan sellüler faz NS olarak adlandırılan tipde skleroz yoktur veya minimaldir. Laküner hücreler ile tanınır. Hodgkin hastalığının seyri sırasında bir histolojik tipin başka bir tipe dönüşmesi olasıdır. Bu durum özellikle lenfosit zengin ve karışık hücreli tiplerde rastlanır ve bu tiplerin daha kötü histolojik tiplere dönmeleri söz konusu olabilir.