MUHASEBE


Results for "MUHASEBE"

Dictionary of Economics

MUHASEBE

(Dictionary of Economics) :
Kişi ya da kurumlarla ilgili para ile ifade edilebilecek bilgilerin sistematik şekilde kaydedilmesi, sunulması, incelenmesi ve anlamlarının açıklanması işlerini kapsayan bir faaliyetler grubu. Ekonomik birimle ilgili kişi ve kurumların bilgi ihtiyaçlarına göre muhasebe; işletmenin dışındaki kişi ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Genel, Mali ya da Finansal Muhasebe, iºletme yönetiminin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Yönetim Muhasebesi, işletme yönetiminin üretim maliyetleri ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Maliyet Muhasebesi, işletme dışındaki kişi ve kurumlara bildirilen bilgilerin doğru, güvenilir olmalarını ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu sağlayan Muhasebe Denetimi gibi kısımlara ayrılarak incelenmektedir. (Ayrıca bk. Maliyet Muhasebesi, Bilanço, Çift Görüşlü Kayıt Usulü, Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Kontrolü)1- Muhasebe kayıtlarının ve muhamele analizlerinin uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayan usuller topluluğu. 2- İşletme muameleri üzerinde, ilgili tutarların devamlı olarak iki yerde tutulan kayıtlarla karşılıklı birbirini kontrol etmelerini sağlayacak bir kayıt düzeni. 3- İşletme yönetimine varlıkların karlı şekilde kullanılması satınalınmaların ayarlanması, belirli harcama sınırlarının tayin edilmesi ve benzer kararların verilmesi için gerekli muhasebe bilgilerini sağlamak için kullanılan usul ve raporları içine alan yönetim muhasebesi faaliyetlerinin bütünü. (Ayrıca, bk. Denetleme, Yönetim Muhasebesi, Yardımcı Hesaplar)
Dictionary of Economics

MUHASEBE

(Dictionary of Economics) :
Işletmelerdeki parasal işlemleri kayıtlara geçirerek, bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlemleridir. Finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak üçe ayrılır.
Dictionary of Economics

MUHASEBE PRENSİPLERİ

(Dictionary of Economics) :
İşletmede para ile ifade edilebilen olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek ilgililere sunulması ve sonuçların yorumlanmasını kapsayan faaliyetlerin yürütülmesinde uygulanan kurallardır. Genel kabul görmüş davranış kuralları şeklinde de tanımlanan muhasebe prensiplerinin başlıcaları şunlardır; Paranın ölçü birimi olması prensibi, değerin maliyete eşit olması prensibi, işletmenin bağımsız kişiliği prensibi, işletmenin devamlılığı prensibi, hasılatla maliyetin karşılaştırılması prensibi, dönemsellik prensibi, tamamen açıklama prensibi, sosyal sorumluluk prensibi, yeknesaklık prensibi, uygunluk prensibi. (Ayrıca bk. Muhasebe, Bilanço)
Dictionary of Economics

MUHASEBE SİSTEMİ

(Dictionary of Economics) :
Muhasebe faaliyetlerinde hesaplar, kayıt defterleri, fişler, tablolar, usuller, hesap planı ve muhasebe talimatı gibi kısımlardan kurulu düzeni. Bu düzen içinde muhasebe faaliyeti ile işletmenin (muhasebe biriminin) varlıkları, borçları ve sermayesi, hasılatı ve masrafları, kayıt vetesbit edilir ve kontrole tabi tutulur.