ZENTROP


Results for "ZENTROP"

Meteorological Glossary

İZENTROPİK

(Meteorological Glossary) :
(ISENTROPIC) [i]Entropi olmaksızın yapılan değerlendirme. Entropi sabit kalmak koşuluyla diğer değişkenlere göre yapılan işlem. Adyabat veya adyabatik hat izentropik ile aynı anlamdadır.
Meteorological Glossary

İZENTROPİK ANALİZ

(Meteorological Glossary) :
(ISENTROPIC ANALYSIS) [i]Aerolojik sondaj verileri kullanılarak, değişik izentropik yüzeylerin yer ve görünüşleri temel alınarak, gerçekleşen hava özelliklerinin dağılımı, bu yüzeylerdeki hareketler, serbest atmosfer içerisinde olan fiziksel ve dinamik süreçlerin analizi. Entropinin matematiksel tanımı ve termodinamik özelliklerinden yola çıkılarak bir hava parselinin entropisinin o hava parselinin potansiyel sıcaklığı ile doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılır. Bir hava parselinin en belirleyici iki özelliği potansiyel sıcaklığı ve karışma oranıdır (veya nispi nem). Bu nedenle atmosferin herhangi bir seviyesinde sabit bir potansiyel sıcaklık seçmek ve bu sıcaklık boyunca hava parselini izlemekle değişmeyen karışma oranına ulaşılacaktır. Potansiyel sıcaklıkla entropi de doğru orantılı olduğundan, sabit potansiyel sıcaklığa sahip yüzey aynı zamanda izentropik yüzey olacak ve sabit entropiye sahip olacaktır. Böylece potansiyel sıcaklığı izlemekle gün be gün izentropik yüzey değişimi de izlenmiş olacaktır. Sinoptik meteorolojide izentropik analizin yapılmasının iki tür yararı görülmektedir: a) Büyük ölçekli nemli ve kuru hava akıntılarının belirlenmesi ve bunlardaki değişimlerin izlenebilmesi, b) Belirlenen bu akımların halihazır hava durumu üzerindeki hidrodinamik etkilerinin tahmin edilmesi.
Meteorological Glossary

ZENTROP

(Meteorological Glossary) :
(ISALLO) [önek]Herhangi bir elemanın zamana göre değişim oranını göstermek üzere bir harita veya kart üzerine çizilen çizgileri belirten ve başka bir kelime ile birlikte kullanılan bir önek. Örneğin; İzallobar, izalloterm gibi. İZENTROP(ISENTROPE) [i]Eş entropi noktalarını birleştiren çizgilere verilen isim. (ISENTROPE) [i]Eş entropi noktalarını birleştiren çizgilere verilen isim.