Bireycilik.


Results for "Bireycilik."

Philosophical Dictionary

Bireycilik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Ferdaniye, Fr. Individualisme, Al. Individualismus, İng. Individualism, İt. Individualismo). Bireyi baş gerçek olarak öne süren dünya görüşü... Bireyci dünya görüşü, metafizik dünya görüşünün yanıda ve eytişimsel özdekçi dünya görüşünün karşısında yer alan, üç dünya görüşünden biridir. Rönesansla ortaya çıkmış ve çökmeye yüz tutan metafiziğin yerine geçerek Tanrılık baş gerçeğin yerine bireyi geçirmiştir. Bireycilik, evreni ve evrensel olayları birey açısından görür, somut bütünü bireysele indirgemek için soyutlar ve bireysel olarak inceler, somut bütünü meydana getiren karşılıklı ilişkileri önemsemez. Bireycilik, bireyi ya da bireyseli toplumdan ya da toplumsaldan üstün tutan öğretilerin tümünü kapsar. Toplumbilimde devletçiliğe karşı anlamdadır, bu anlamda da amaç toplum değil bireydir, çünkü toplum bireylerden kuruludur ve bireyler tek tek başarılı olurlarsa toplum da bütünüyle başarılı olur... Bireycilik kimi yerde maddeci görünüşüne rağmen sübjektif bir ruhçuluk temeline dayanır. Örneğin çağdaş varoluşçuluğa göre (egzistansiyalizm) tek gerçek, bireyin varlığıdır. bireyin varlığı dışında objektif bir gerçeklik yoktur. Dışımızdaki varlıkları gerçek kılan bireyin bilincidir. Varlık, böylece düşüncede (idealizm) temellenmektedir... Olguculuk (pozitivizm) gibi bireyci öğretilerse, metafiziğe sırt çevirme çabalarına rağmen, sonunda yeni bir din gereğine ulaşmaktadırlar. Çünkü onlar için bilimsel olgu, bireysel algılardır. Bireysel algılarsa olgucuları zorunlu olarak öznel ruhçuluğa götürür. Özet olarak bireycilik, birey-insan'ı toplumun karşısına koyar ve birey insanın ancak toplumsal ilişkileriyle belirlenmiş, eşdeyişle bireyleşmiş olduğunu görmezlikten gelir. Buysa özel mülkiyetin gerçekleşmesiyle meydana çıkmış, özel çıkarların toplumsal çıkarlara üstünlüğü görüşüne dayanır. Bütün bireyci öğretilerin amacı, bireysel olanın toplumsal olana karşı korunmasıdır. bkz. Toplumculuk, Metafizik, Eytişimsel Özdekçilik, Biricik, İnsanüstü, Varoluşçuluk, Burjuva Felsefesi.